• p04.jpg
  • p06.jpg

PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE


Przenośniki zgrzebłowe WAMPOL 440 oraz WAMPOL 620 przeznaczone są do odstawy urobku w kopalniach węgla kamiennego oraz zakładach produkcyjnych powierzchniowych stosujących w cyklu transportowym przenośniki zgrzebłowe. Zwarta budowa napędu i pozostałych zespołów pozwala na zabudowę przenośnika w podziemnych wyrobiskach, a proponowane przez producenta konfiguracje wyposażenia oraz konstrukcje podbudów napędu umożliwiają zastosowanie przenośnika w warunkach powierzchni.


Przenośnik WAMPOL 440 oraz WAMPOL 620 w wykonaniu dla górnictwa spełniają wymogi dla urządzeń grupy I kategorii M2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - ATEX.) co pozwala na pracę w wyrobiskach ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego na warunkach określonych dla urządzeń kategorii M2.


Elementy składowe przenośników zgrzebłowych:


  • zespół napędowy
  • zespół zwrotni
  • rynnociąg z zastawkami
  • łańcuch zgrzebłowy
  • podbudowa napędu
  • urządzenie do spinania łańcucha zgrzebłowego
  • wyposażenie elektryczne.